Logo
Loading...

Regulamin

REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW ONLINE§1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem zwiedzania Muzeum Śląska Wrocław i Tarczyński Arena Wrocław położonych przy Al. Śląskiej 1 we Wrocławiu na podstawie zakupionych biletów online jest Stadion Wrocław Sp. z o.o. (zwany dalej „Organizatorem”) wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem identyfikacji podatkowej NIP 897-173-58-37 będącym operatorem zarządzającym Tarczyński Arena Wrocław.
 2. Wszystkie osoby biorące udział w zwiedzaniu Muzeum Śląska Wrocław (zwanym dalej „Muzeum”) i Tarczyński Arena Wrocław (zwanym dalej „Stadionem”) na podstawie zakupionych biletów online zobowiązane są do przestrzegania zapisów niniejszego Regulaminu, Regulaminu Zwiedzania Muzeum Śląska Wrocław oraz Zwiedzenia Stadionu z Przewodnikiem, a także innych wewnętrznych przepisów oraz obowiązujących przepisów prawa. Regulaminy dostępne są na stronie www.tarczynskiarenawroclaw.pl lub innej stronie wskazanej przez Organizatora oraz na terenie Stadionu.
 3. Niniejszy Regulamin Zakupu Biletów Online określa zasady dotyczące internetowego zakupu biletów indywidualnych na zwiedzanie Muzeum Śląska Wrocław i Stadion Wrocław.
 4. Zakup biletów online odbywa się przez stronę internetową bilety.muzeumslaskwroclaw.pl  i oznacza zaakceptowanie Regulaminu Zwiedzania Muzeum Śląska Wrocław oraz Zwiedzania Stadionu z Przewodnikiem. Regulamin dostępny jest na stronie www.tarczynskiarena.pl
 5. Zakup biletu online jest możliwy bez rejestracji oraz po dokonaniu płatności za pomocą systemu Przelewy24, którego właścicielem jest PayPro S.A.
 6. Aktualny grafik dni i godzin podawany jest na stronie Muzeum bilety.muzeumslaskwroclaw.pl
 7. Poprzez system sprzedaży online można kupić bilety na indywidualne zwiedzanie Muzeum lub indywidualne zwiedzanie Muzeum i Stadionu. Dostępne w sprzedaży online są bilety normalne oraz ulgowe (szkolne), w przypadku których wymagana jest legitymacja szkolna/studencka.
 8. Bilety z ulgami w programach takich jak: „Nasz Wrocław”, „Karta Dużej Rodziny”, „Bilet aglomeracyjny” oraz bilety grupowe dostępne są jedynie w kasie Muzeum.
 9. Jeśli zakup online został wykonany niezgodnie z regulaminem (np. niezgodnie z ulgami), nie przysługuje za niego zwrot pieniędzy.
§2 Zasady ogólne

 

 1. Podczas jednej sesji można dokonać zakupu maksymalnie 10 różnych biletów indywidualnych.
 2. Każda rezerwacja online biletów otrzyma indywidualny numer transakcji. Płatności za różne transakcje nie można łączyć.
 3. Na każdy zakup online zostanie wystawiona faktura VAT, a za poprawność niezbędnych do wystawienia faktury VAT danych odpowiada kupujący.
 4. Faktura VAT zostanie wysłana drogą elektroniczną.
 5. W przypadku rezerwacji terminów odleglejszych niż 5 dni organizator zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji w przypadku kolizji terminu zwiedzania wynikającego z zakupionego biletu z innym wydarzeniem organizowanym na Stadionie. W tym przypadku  zwrot pieniędzy za zakupione wcześniej bilety zostanie zrealizowany w ciągu 7 od przekazania informacji o anulowaniu rezerwacji. 
 6. Opłata za zakup biletów online dokonywana jest wyłącznie za pomocą systemu Przelewy24, kartą płatniczą akceptowaną przez system Przelewy24, przelewem elektronicznym lub inną formą udostępnioną przez Przelewy24 w obrębie serwisu sprzedaży biletów online. Informacja o tym, czy system obsługuje bank, z którego będzie wykonywana transakcja zapłaty, znajduje się na stronie bilety.muzeumslaskwroclaw.pl
 7. Płatności należy dokonać w ciągu 15 minut od chwili wybrania terminu wizyty, bez przerywania ciągłości transakcji. Po tym czasie zarezerwowane bilety wrócą do puli ogólnodostępnych biletów.
 8. W ciągu 30 minut od zakończenia zakupu online system wyśle na podany w trakcie zakupu adres skrzynki pocztowej e-mail informację zawierającą potwierdzenie i numer transakcji oraz zapisane w formacie PDF bilety elektroniczne z kodami QR.
 9. Zakupiony online bilet upoważnia do wejścia do Muzeum wyłącznie na podany na bilecie dzień i godzinę, nie później niż 15 minut po rozpoczęciu podanej godziny.
 10. W przypadku niezrealizowania biletu we wskazanym przedziale czasowym Muzeum nie zwraca za te bilety pieniędzy.§3 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych jest Organizator: Stadion Wrocław Sp. z o.o. Al. Śląska 1, 54-118 Wrocław.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Sebastian Sobecki. Inspektor to Osoba,
  z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z przysługujących praw związanych z przetwarzaniem danych w następujący sposób:
  - listownie na adres: al. Śląska 1 Wrocław,
  - przez e-mail: iod@stadion.wroclaw.pl,
  - telefonicznie:  +48 71 77 68 000
 3. Organizator przetwarza dane osobowe w celu sprzedaży biletów online.
 4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 5. Dane mogą być dostępne dla PayPro S.A
 6. Osobie biorącej udział w zwiedzaniu przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Administrator danych oświadcza, że spełnia wymogi określone
  w obowiązujących  przepisach prawa, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i dane osobowe podane przez osoby biorące udział w zwiedzaniu będą przetwarzane zgodnie z tymi przepisami. §4 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące zakupu online wymagają zgłoszenia w ciągu 7 dni od momentu zakupu. Reklamacje składa się drogą elektroniczną na adres e-mail zwiedzanie@stadionwroclaw.pl lub pisemnie na adres siedziby. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od dnia wpłynięcia zgłoszenia reklamacyjnego. Informacja o decyzji w sprawie reklamacji jest przekazywana na piśmie lub mailowo.
 2. Muzeum jest uprawnione do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmieniony regulamin zostaje podany do wiadomości publicznej na stronie muzeumslaskwroclaw.pl oraz w kasie Muzeum. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zakup biletów nabytych przed jego zmianą.
 3. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem stosuje się odpowiednie postanowienia „Regulaminu Zwiedzania Muzeum Śląska Wrocław oraz Zwiedzania Stadionu z Przewodnikiem”.
 4. Ceny biletów do nabycia online wskazane są w cenniku Muzeum na stronie internetowej bilety.muzemslaskwroclaw.pl , w systemie sprzedaży biletów online oraz w kasie Muzeum.